Článek Rozhovor Soutěž

JITKA SVOBODOVÁ NA VÝSTAVĚ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

JITKA SVOBODOVÁ – ZA HRANOU VIDĚNÉHO

14. 4. – 20. 8. 2023

Galerie hlavního města Prahy

Městská knihovna, 2. patro

Mariánské náměstí 1, Praha 1

út–st, pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h

Kurátorka: Helena Musilová

Galerie hlavního města Prahy představuje dlouho očekávanou retrospektivní výstavu Jitky Svobodové, malířky, autorky kreseb a prostorových objektů, která patřila mezi nejautentičtější výtvarnice domácího i světového umění. Od poloviny šedesátých let, kdy vstoupila na výtvarnou scénu, se systematicky věnovala prozkoumávání viděné reality, kterou jedinečným – a pro diváka často zneklidňujícím – způsobem převáděla v osobitá umělecká díla.

„Pro jednu z nejatraktivnějších výstavních síní v České republice připravujeme první retrospektivní výstavu legendární výtvarnice Jitky Svobodové. Její celoživotní tvorbu by bylo možné charakterizovat několika pojmy – kresba, předmět, senzibilita, oproštěnost, koncentrovanost, čas. Každý z nich shrnuje obrovské množství dalších sdělení a možných výkladů.“

Helena Musilová

Výstava představuje její tvorbu od dob studií na Akademii výtvarného umění, které ukončila v roce 1967, až po práce letošní. Jitka Svobodová začínala jako malířka abstrahujících krajin a přírodních živlů. V první polovině sedmdesátých let se rozhodla opustit malbu a věnovat se kresbě; skrze toto médium v plošných i prostorových realizacích zobrazovala jak předměty každodenního života, konstrukce a různé typy vazeb, tak jevy jako kouř či pohyb mořské hladiny. Ve své celoživotní tvorbě se dotkla základních otázek souvisejících jak se samotným tvořením, tak s procesem poznání.

„Kresby Jitky Svobodové jsou události, jsou to samostatné děje odehrávající se v prostoru a čase; vyžadují velkou pozornost diváka. Zdánlivě vycházejí z existujícího světa, který často nenápadným způsobem rozrušují a zpochybňují tak naše schopnosti vidění.“

Helena Musilová

Jitka Svobodová pracovala v sériích či tematických řadách, v nichž se soustavně zamýšlela nad vztahem detailu a celku, prostorovostí a plošností, zjevováním se a mizením. Autorka používala minimální výrazové prostředky, výsledné kresby působí zklidněně, úsporně, přestože samotné kresebné gesto má silnou vnitřní dynamiku. Variantní možností kresby jsou i prostorové realizace, tedy prostorová kresba – drátěné objekty akcentující vztah věci k okolnímu prostoru. Tyto prostorové kresby jsou i důležitým přínosem v kontextu mezinárodní výtvarné scény.

Celoživotní tvorba Jitky Svobodové je vzácně kompaktní. Výstava tak není postavena na klasické chronologické lince, spíše naznačuje určitá témata a myšlenkové celky, v nichž se prolínají nejstarší a nejnovější práce. V hlavních výstavních sálech je v pěti klíčových kapitolách představen stejný počet témat: Prostor a spojení, kde ukazujeme různé možnosti ztvárnění prostorových vztahů; v části Esence předmětu představujeme výběr z několika rozsáhlých cyklů, v nichž se Svobodová zabývala jednoduchými předměty jako hrnky, židle, stoly, vyjímá je z jejich přirozeného prostředí a zkoumá je z mnoha nových úhlů pohledu. Kapitoly Jevy a pohyb a Energie a světlo naznačují, že důležitou složkou tvorby Jitky Svobodové byla procesuálnost a obecně zobrazení změny stavů a jevů, včetně schopnosti ztvárnit čistou koncentraci světla. Ve vstupním koridoru se nachází kapitola Stromy, což je jediné téma, ke kterému se Jitka Svobodová průběžně vracela a kde můžeme v celku vidět i proměnu a provázanost jejího díla v čase.

Těchto pět kapitol rozvíjí deset „případových studií“ v kójích, zabývajících se detailněji některými tématy (obydlí, krajina aj.) či připomínajících důležité události, jako například účast autorky na sympoziu Chmelnice v Mutějovicích v roce 1983.

Dílo Jitky Svobodové je, přes svou zdánlivou křehkost, plné silných emocí a vnitřní energie. Odkazuje nás k filozofickým otázkám o povaze bytí, jednoty a celku i vztahu člověka ke světu a vesmíru,“ dodává kurátorka výstavy Helena Musilová.

Jitka Svobodová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (1961–1967 ateliér monumentální malby, 1973–1976 ateliér restaurování). Pracovala jako restaurátorka a výtvarnice ve svobodném povolání, po sametové revoluci byla v roce 1991 jmenována profesorkou na AVU a do roku 2012 zde vedla ateliér – školu kresby. Připravila řadu samostatných výstav v Česku i v zahraničí a zúčastnila se mnoha výstav kolektivních, její práce jsou zastoupeny ve významných veřejných i soukromých sbírkách.

Kurátorka: Helena Musilová

Vstupné: 150 Kč plné / 60 Kč snížené / 20 Kč seniorské

Další informace:

www.ghmp.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM

čt 18. 5. 2023, 18 hodin, Martin Nitsche: Jitka Svobodová a fenomenologie

Přednáška si z pozic fenomenologické filosofie všimne dvojího: nejen toho, jaké podněty Jitka Svobodová získala z četby fenomenologů (zvl. Heideggera), nýbrž také (a to především) toho, jaké inspirativní podněty může fenomenologie získat z recepce jejího díla. Zvláštní pozornost bude věnována následujícím tématům: věc, jev a fenomenologie prostředí, vztah vnitřního a vnějšího.

út 23. 5. 2023, 18 hodin

Taneční dialog mezi vystavenými díly výtvarné umělkyně Jitky Svobodové a tanečnicí Terezou Ondrovou.

so 17. 6. 2023, 10.30

Filosofie pro děti s Pink Box

Filosofický workshop pro děti ve věkové kategorii 8–15 let zdůrazňuje dovednost reflexe a interpretace uměleckého díla prostřednictvím filozofického dialogu.

Filosofie pro děti se zaměřuje na kritické myšlení, kreativní myšlení, společné zkoumání. Jedná se o proces, kdy účastníci směřují vpřed k nalezení odpovědí. Výsledkem toho je zlepšení kognitivních schopností dětí, rozvinutí emoční inteligence, umění naslouchat druhému, formulování otázek, argumentační schopnosti a rozvoj abstraktního myšlení.

Kapacita: 15 dětí

Cena: 50 Kč / lístky přes GoOut
Více informací k Pink Box na: pinkbox.org

čt 22. 6. 2023, 18 hodin, komentovaná prohlídka s historičkou umění, kurátorkou a pedagožkou Ivou Mladičovou

EDUKAČNÍ PROGRAM

Sobotní výtvarné workshopy

so 20. 5. 2023, 13–18 h
Možnosti a dimenze kresby v prostoru
Městská knihovna, 2. patro

so 17. 6. 2023, 13–18 h
Metamorfózy, dynamika a energie
kresby v pohybu

Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

Výtvarné dílny pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační programy

čt 13. 7. 2023, 11–14 h
Kresba předmětů z každodenního života I
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

čt 13. 7. 2023, 15–18 h
Kresba předmětů z každodenního života II
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

ne 16. 7. 2023, 11–14 h
Kresba předmětů z každodenního života III
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

ne 16. 7. 2023, 15–18 h
Kresba předmětů z každodenního života IV

Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

čt 20. 7. 2023, 11–14 h
Záznamy v malbě I
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

čt 20. 7. 2023, 15–18 h
Záznamy v malbě II
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

ne 23. 7. 2023, 11–14 h
Záznamy v malbě III
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

ne 23. 7. 2023, 15–18 h
Záznamy v malbě IV
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

čt 3. 8. 2023, 11–14 h
Plastiky a reliéfy I
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

čt 3. 8. 2023, 15–18 h
Plastiky a reliéfy II
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

ne 6. 8. 2023, 11–14 h
Plastiky a reliéfy III
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

ne 6. 8. 2023, 15–18 h
Plastiky a reliéfy IV
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

rezervace nutná: eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy. Rezervace nutná: edukace@ghmp.cz

Rozhovor

29.5.2023 14:00

O výstavě si budeme povídat v pondělí 29. května ve 14 hodin. Naším hostem bude kurátorka výstavy Helena Musilová.

 

 

Soutěž

V pátek 19.5. můžete soutěžit o roční vstupní kartu Member GHMP.

Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

 

 

Herní řád →
reklama
reklama
reklama